Podział religijny Kaszub

Ostatecznie w XII w. na całym obszarze Kaszub zapanowała religia chrześcijańska. W tymże wieku ukształtowała się również kościelna sieć organizacyjna. Zachodnia część Kaszub weszła w skład biskupstwa kamieńskiego (pierwotnie wolińskiego). Jego zależność organizacyjna nie jest jednoznaczna. Dwa arcybiskupstwa rościły pretensje do sprawowania władzy zwierzchniej nad diecezją kamieńską – Gniezno i Magdeburg. Prawdopodobnie już od momentu założenia biskupstwo cieszyło się jednak niezależnością i podlegało tylko papieżowi. Formalne potwierdzenie tej niezależności nastąpiło dopiero w 1380 r., kiedy to papież Urban VI zakazał arcybiskupom gnieźnieńskim zgłaszania swych pretensji do sprawowania zwierzchności nad kamieńską diecezją. Z kolei wschodnia część Kaszub, jako archidiakonat pomorski, należała do biskupstwa włocławskiego (kujawskopomorskiego) i podlegała arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. Przejściowo (XIII-XIV w.) funkcjonował archidiakonat pomorski ze stolicą w Słupsku, który podległ arcybiskupowi gnieźnieńskiemu (na początku XIV w. został wcielony do diecezji kamieńskiej). W ciągu kilku następnych stuleciu rozbudowie uległa sieć parafialna, co w dużej mierze było konsekwencją kolonizacji na prawie niemieckim. Dużą rolę w rozwoju chrześcijaństwa na Kaszubach odegrały także klasztory oraz ośrodki pielgrzymkowe (np. Góra Chełmska).

Kaplica św. Ducha w Trzebiatowie, w której podjęto decyzję o wprowadzeniu luteranizmu (fot. A. Hinz)

Wraz z wystąpieniem Marcina Lutra w 1517 r. rozpoczęła się reformacja, która doprowadziła do rozłamu w Kościele katolickim. Nauki Lutra szybko dotarły z Niemiec na Kaszuby, zwłaszcza do miast, które zdominowane były przez ludność pochodzenia niemieckiego. Książęta kaszubscy z dynastii Gryfitów, panujący w Księstwie Pomorskim (Kaszuby zachodnie), zaakceptowali nową religię (luteranizm) zaledwie kilkanaście lat po jej pojawieniu się. Doszło do tego w 1534 r. na zjeździe stanów pomorskich w Trzebiatowie. W ten sposób Kaszubi mieszkający w księstwie Gryfitów stali się luteranami. Jednymz głównych przedstawicieli nurtu reformacyjnego na obszarze wspomnianego państwa był Jan Bugenhagen, autor historycznego dzieła pt. Pomerania.

Inaczej sytuacja przedstawiała się we wschodniej części Kaszub, która wchodziła w skład należących do Polski Prus Królewskich, powstałych w drugiej połowie XV w. Tutaj luteranizm zadomowił się przede wszystkim w miastach (zwłaszcza w Gdańsku), gdzie nową religię, poza ludnością pochodzenia niemieckiego, przejmowali Kaszubi. Szlachta kaszubska chętnie przechodziła na luteranizm lub na drugi odłam protestantyzmu – kalwinizm. Reformacja poczyniła także postępy wśród kaszubskiej ludności chłopskiej. Pod koniec XVI w. oraz w szczególności w XVII w., w wyniku kontrreformacji, nastąpił proces powrotu do wyznania rzymskokatolickiego. W efekcie większość Kaszubów (na obszarze PrusKrólewskich) zachowała wiarę katolicką, pomimo iż jeszcze w drugiej połowie XVII w. funkcjonowały, pod względem etnicznym, czysto kaszubskie zbory (np. w Lubocinie). Warto także wspomnieć, że językiem liturgii w Kościele katolickim była wówczas łacina. Luteranizm podniósł znaczenie języków ludowych (narodowych), wynosząc je do rangi języków pisanych i kościelnych, używanych w liturgii. Dzięki temu w całej Europie pojawiły się przekłady tekstów religijnych na języki narodowe. Proces ten znalazł swe odbicie także na Kaszubach. Po rozpoczęciu reformacji Kaszubi zachowali swą tożsamość tylko w środkowo-wschodniej części państwa Gryfitów, na obszarze położonym na wschód od Kołobrzegu (według innych źródeł na wschód od Koszalina). W związku z wprowadzeniem nowej religii zaistniała konieczność przetłumaczenia ksiąg religijnych. Zadania tego podjęli się żyjący na przełomie XVI/XVII w. pastorowie Szymon Krofej (Krofey) i Michał Mostnik (Brüggemann). Dzieła Krofeja i Mostnika, uważa się za pierwsze druki kaszubskie, które jednocześnie zapoczątkowały literaturę kaszubską.

Strona tytułowa dzieła Szymona Krofeja

Dyskusyjna jest kwestia języka liturgii w Kościele protestanckim na Kaszubach zachodnich. Na ogół taką funkcję pełnił język niemiecki, natomiast dla ludności kaszubskiej, która nie znała tego języka mszę odprawiano w języku polskim lub kaszubskim. Mimo, iż współcześnie przeważa pogląd, że językiem liturgii był tam język polski, to źródła pruskie (po wymarciu Gryfitów, ta część ich państwa, w której żyli jeszcze Kaszubi, przeszła pod panowanie państwa pruskiego) wymieniają także kaszubski. Znamienny w tej kwestii jest tekst rozporządzenia z 1734 r. króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I, dotyczącego spraw katechizacji i szkolnictwa, w którym stwierdzono, że pastor ma głosić kazania co niedzielę tak w języku niemieckim jak kaszubskim albo polskim, katechizacja musi być prowadzona w obu językach. Reformacja przyczyniła się do chwilowego ożywienia ducha kaszubskiego na terenie Kaszub zachodnich. Rosnący nacisk germanizacyjny ze strony władz pruskich, w tym także kościelnych, spowodował jednak, że w efekcie stała się jednym z czynników wynaradawiających ludność kaszubską. Za symbol działań germanizacyjnych w sferze polityki kościelnej może uchodzić działalność żyjącego w XVIII w. pastora Christiana Wilhelma Hakena, który dążył do jak najszybszego wyrugowania języka kaszubskiego nie tylko z życia religijnego społeczności kaszubskiej. Pruskie władze kościelne, dążyły do jak najszybszego wprowadzenia języka niemieckiego. Na wskutek oporu Kaszubów polityka ta przyniosła rezultaty dopiero w drugiej połowie XIX w., kiedy to ostatecznie wyrugowano kaszubszczyznę z życia kościelnego.

Ważnym czynnikiem germanizacji protestanckich Kaszubów stała się służba wojskowa w armii pruskiej. Niektórzy przedstawiciele kaszubskiej szlachty dochodzili nawet  do najwyższych rang wojskowych w państwie pruskim, jak np. feldmarszałek Johann David Ludwig graf Yorck von Wartenburg (właśc. Jark Gostkowski), który wyróżnił się m.in. w tłumieniu powstania  kościuszkowskiego (bitwa pod Szczekocinami) oraz w okresie wojen napoleońskich.

Źródło: https://kaszebsko.com/historia